Waymark 3: Run in such a way that you may win it

1 Corinthians 9: 18 – 27: Luke 6: 1 – 13